Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος ΜΤΝ

Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος ΜΤΝ

1. Εισαγωγή

Το store.mtn.com.cy είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που δημιούργησε η "ΜΤΝ Cyprus LTD", με αριθμό εγγραφής ΗΕ141156 , που εδρεύει στην Λευκωσία Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 10ος όροφος, 1082 Άγιοι Ομολογητές, με αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α 10141156Y και τηλ.96-222222 (στο εξής «ΜΤΝ»).

Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για να μπορέσουν να προβούν σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η χρήση του Ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύ μόνο εντός της Κυπριακής Δημοκτρατίας.

2. Όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (στο εξής οι «Όροι») θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΜΤΝ. Οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν τους όρους προσεχτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς πριν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΜΤΝ δικαιούται να μεταβάλλει ή να ανανεώνει τους όρους και προϋποθέσεις όποτε κρίνει αναγκαίο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, υποχρεούται δε να ενημερώνει τους χρήστες ανανεώνοντας το παρών κείμενο.

3. Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν ή υπηρεσία διέπαιτε από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για τις προσφορές μπορεί να ισχύουν ειδικότεροι όροι οι οποίοι αναρτούνται στην ιστοσελίδα μας, www.mtn.com.cy.

4. Περιεχόμενο – Πληροφορίες – Προϊόντα

H ΜΤΝ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και των παρεχομένων απ' αυτό υπηρεσιών. Ειδικότερα : Η ΜΤΝ δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν τα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της. 

5. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΜΤΝ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Η ΜΤΝ επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΤΝ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

H MTN δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση όπου υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές των προϊόντων καθώς επίσης και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην φωτογραφία του προϊόντος και του πραγματικού προϊόντος που θα παραλάβει ο χρήστης. Μεταξύ άλλων το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΜΤΝ.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΤΝ. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΜΤΝ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΜΤΝ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Διαθεσιμότητα Δικτύου

Η ΜΤΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η ΜΤΝ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα σύνολο ή τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος με ή/και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που επιδιώκουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Κατά συνέπεια η ΜΤΝ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας, αντισυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του ηλεκτρονικού καταστήματος για σκοπούς συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η ΜΤΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ηλεκτρονικού καταστήματος από ψηφιακούς υιούς. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ποτέ δε θα προσβληθεί από ιούς και γι’ αυτό το λόγο κάθε χρήστης οφείλει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus, virus scanners κλπ) πριν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

8. Ευθύνη Χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά συνέπεια οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΤΝ για:

i. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

ii. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

iii. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

iv. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

v. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

vi. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

vii. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

viii. παραπλάνηση οποιονδήποτε σχετικά με την προέλευση των περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος,

ix. ζημίωση με οποιονδήποτε τρόπο της φήμης της ΜΤΝ ή τρίτων,

x. να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου της ΜΤΝ,

xi. να εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΤΝ,

xii. να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

xiii. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

9. Ασφάλεια

Η ΜΤΝ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει τεχνικά, συμβατικά, διοικητικά μέτρα και μέτρα φυσικής ασφαλείας ώστε να προστατέψει τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε. Δίνονται οδηγίες σε εξουσιοδοτημένους εργαζομένους μας οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (μόνο όποτε είναι αναγκαίο) , όπως αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τις αρχές που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των νόμων που εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση. Σε συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. της παροχής των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία της ασφάλειας των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης χρησιμοποιώντας την πρότυπη κρυπτογραφική τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL).
Μπορείτε επίσης να συμβάλετε στην προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα μην αποκαλύπτετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης σας, αφού αυτός χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Λογαριασμό σας ή στα Στοιχεία Εγγραφής σας. Επίσης πρέπει να θυμάστε να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό σας και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν τελειώσετε με τη χρήση Υπηρεσίας της MTN ή κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, ούτως ώστε άτομα που θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο υπολογιστή να μην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ν.138(Ι)/2001), η ΜΤΝ ειδοποιεί τους χρήστες ότι αποθηκεύει στα αρχεία της Προσωπικά τους Δεδομένα. Προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες ΜΤΝ, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν.

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επιλέξετε να μας τα παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε Υπηρεσία της MTN, π.χ. όταν επιλέξετε να γίνετε συνδρομητής στην MTN, όταν συμμετέχετε σε διαφημιστική προώθηση της MTN, ή όταν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικές επιστολές από την MTN. Όταν επικοινωνείτε με κάποιον από τους λειτουργούς εξυπηρέτησης μας πιθανόν να κρατήσουμε αρχείο της αλληλογραφίας αυτής για τον καλύτερο χειρισμό του ζητήματος. Επίσης ενδέχεται να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα από επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη, δεδομένου ότι μας επιβεβαιώσουν ότι έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας για να μας κοινοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές.

Επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, τίτλος, επαγγελματική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλέφωνο μίας εταιρείας ή κάποιου επιχειρηματία ή εργαζομένου σε οργανισμό δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

«Μη προσωπικά δεδομένα» είναι ανώνυμες πληροφορίες όπως π.χ. IP Address (Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου), τον τομέα που έχετε χρησιμοποιήσει για πρόσβαση σε Υπηρεσία της MTN, το είδος και εκδοχή του προγράμματος περιήγησης ή συστήματος που πιθανόν χρησιμοποιείτε και την ιστοσελίδα από την οποία εισήλθατε και που πρόκειται να επισκεφθείτε μετά. Γενικές πληροφορίες, όπως δημογραφικές στατιστικές των χρηστών μας, (π.χ. μέσος όρος ηλικίας ή γεωγραφική κατανομή των χρηστών μας) αριθμός επισκεπτών και μέσος όρος χρόνου που έχει καταναλωθεί σε Υπηρεσία της MTN, θεωρούνται «μη προσωπικά δεδομένα».

Προσωπικά δεδομένα πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

Για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες της MTN, πληροφορίες που μας έχετε ζητήσει καθώς και την ιστοσελίδα της MTN. Πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε από καιρού εις καιρόν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές, βελτιώσεις ή για να σας αποστείλουμε παρόμοιες ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της MTN.

Εάν μας έχετε ειδοποιήσει ότι ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε προσφορές ή πληροφορίες από την MTN ή από συγκεκριμένους χορηγούς ή διαφημιστές μας, η MTN πιθανόν να σας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικό σχετικό με προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Αν οποιανδήποτε στιγμή θα θέλατε να τερματίσετε τη συνδρομή σας ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή προώθηση (promotion) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα της MTN πιθανόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της προώθησης, να χρησιμοποιήσουμε το όνομα σας και συγκεκριμένες άλλες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της προώθησης, όπως επαφές, ανακοινώσεις και προώθηση των νικητών.

Η MTN πιθανόν να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα αν έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά τη διερεύνηση παραβίασης ομοσπονδιακού, επαρχιακού ή ξένου νόμου ώστε να προστατεύσει ή υπερασπίσει έννομο συμφέρον.

Δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε κανέναν.

Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο κάτω από τις εξής περιστάσεις:
Εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων για καθορισμένο σκοπό. Σε τρίτα μέρη τα οποία ενεργούν για λογαριασμό μας, ως αντιπρόσωποί μας, προμηθευτές ή παροχείς υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουμε την αποτελεσματική παροχή Υπηρεσιών της MTN. Τα εν λόγω τρίτα μέρη ενεργούν σύμφωνα με αυστηρούς συμβατικούς ελέγχους, σύμφωνα με τους οποίους είναι υποχρεωμένα να διατηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των Προσωπικών Δεδομένων και να χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών της ΜΤΝ. Όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για κάποια Υπηρεσία της MTN, για τη διευκόλυνση της παροχής της συγκεκριμένης Υπηρεσίας της MTN όπως π.χ. για την διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων. Ως ορίζεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και δικαστικού διατάγματος, θεσμού ή σώματος με δικαιοδοσία ή εξουσία να επιβάλει την αποκάλυψη πληροφοριών ή ώστε να προστατεύσει ή υπερασπιστεί κάποιο έννομο συμφέρον. Σε σχέση με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση της MTN, κοινοπραξία ή συγχώνευση με κάποιαν άλλη οντότητα, την πώληση όλου ή σημαντικού μέρους του ενεργητικού της ΜΤΝ, νοουμένου ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που αποκαλύπτονται εξακολουθούν να παρέχονται για χρήση η οποία επιτρέπεται δυνάμει της παρούσας Πολιτικής περί Προστασίας Προσωπικής Ζωής από την οντότητα που θα αποκτήσει τις πληροφορίες.

11. Προϊόντα

Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Οι διάφορες προσφορές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο ανεγράφετο στους οικείους τιμοκαταλόγους για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.

12. Παραγγελίες

Επιβεβαίωση της Παραγγελίας

Με την λήψη της παραγγελίας η ΜΤΝ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα κάτωθι στάδια:

-          Όταν η παραγγελία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

-          Όταν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και  χρήστης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

-          Όταν ο χρήστης δεν αποδέχεται το προϊόν κατά την παράδοση της παραγγελίας για τους πιο κάτω λόγους:

  • Ο χρήστης έχει αλλάξει γνώμη (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα  επωμιστεί τα έξοδα αποστολής)
  • Το προϊόν είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

-          Όταν ο χρήστης δεν παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών.

Τροποποίηση Παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δε μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της, εφόσον βρίσκεται σε ένα από τα πιο πάνω στάδια, και να επιλέξει εκ νέου τα προϊόντα.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Αν κάποια από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί κανονικά.

Παραλαβή Παραγγελίας

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του αιτηθέντος την παραγγελία.

13. Τρόποι και όροι Πληρωμής

Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την JCC Payments Systems (JCC), η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η ΜΤΝ σε συνεργασία με την JCC θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα που καταχωρήσατε για το ποσό της συναλλαγής. Τα δεδομένα της κάρτας σας συλλέγονται απευθείας από την JCC χωρίς την παρέμβαση της MTN και η MTN δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2. Συνεπώς η MTN ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία.

Η MTN λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω της Εφαρμογής. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός μητρώου συνδρομητή, ποσό πληρωμής, IP διεύθυνση), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η ΜΤΝ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία JCC και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την MTN όσο και από την JCC κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, ενημερώνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού εντός των συστημάτων της MTN κατόπιν της λήψης της συγκεκριμένης πληροφορίας από την JCC μέσω σχετικού αρχείου. Η εν λόγω διαδικασία, δύναται να διαρκέσει έως και 5 ημέρες, πράγμα που εξαρτάται αποκλειστικά από το διάστημα που χρειάζεται για την επεξεργασία και αποστολή δεδομένων η JCC.

Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας, οι νόμιμοι κάτοχοι των συνδέσεων σε προγράμματα χρήσης MTN μπορούν να απευθύνονται στο 136.

Η ΜΤΝ αποδέχεται αιτήματα για ακύρωση της παραγγελίας, σύμφωνα με την παράγραφο 12 παραπάνω. Η ΜΤΝ αποδέχεται επιστροφές μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 17 παρακάτω.

14. Παράδοση - Παραλαβή Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Η παράδοση γίνεται μέσα στις επόμενες 2 με 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας του είτε να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε από κατάστημα της επιλογής του τού δικτύου της ΜΤΝ είτε να του παραδοθεί από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του από το δίκτυο των καταστημάτων της ΜΤΝ δεν θα υπάρξει κάποια επιπρόσθετη χρέωση.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να του παραδοθεί από εταιρεία ταχυμεταφορών τότε ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής τα οποία υπολογίζονται από το είδος των προϊόντων, το βάρος τους και την διεύθυνση αποστολής του. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται για το ακριβές κόστος παράδοσης κατά τη διάρκεια υποβολής της παραγγελίας του.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας όπως κακές καιρικές συνθήκες και απεργίες η ΜΤΝ αδυνατεί να παραδώσει τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, η ΜΤΝ θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

15. Εγγύηση

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά την MTN και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της MTN έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου. Η ΜΤΝ σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτή την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της MTN.


1. Με βάση την ερμηνεία για την νομική εγγύηση στο Ν.7(Ι)/2000 «εγγύηση σημαίνει κάθε ανάληψη υποχρέχωσης εκ μέρους του πωλητή ή του παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για επιστροφή του καταβληθέντος τμήματος, ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καιοιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού σε περίπτωση που το καταναλωτικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμηση».


2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 12 ή 24 μήνες σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή και σε καμία περίπτωση μικρότερη από 12 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Στην περίπτωση που η διάρκεια εγγύησης του κατασκευαστή είναι μικρότερη από 24 μήνες, η εγγύηση θα παρατείνεται από την ΜΤΝ για τόσο χρονικό διάστημα ώστε η τελική διάρκεια εγγύησης να ισούται με 24 μήνες. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της 24μηνης περιόδου. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος και να παραδώσει το προϊόν στην MTN.


3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η MTN επισκευάζει ή αντικαθιστά δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η MTN θα επιστρέφει το επισκευασμένο προϊόν ή άλλο προϊόν στον πελάτη σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Στην περίπτωση της επισκευής θα αλλάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα. Εξαρτήματα νοούνται όλα τα μέρη του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της κύριας πλακέτας (μηχανής) αυτού. Όλα τα υλικά ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος έχει αντικατασταθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία της MTN.


4. Με βάση το άρθρο 7(3) Ν.7(Ι)2000 «μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του αγαθού ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης»


5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται εφόσον:


i. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έκθεση σε υγρασία, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή ή επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών.
ii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ατύχημα
iii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από φυσική φθορά
iv. ο σειριακός αριθμός του προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,
v. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής ,
vi. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από αλλαγές στο λογισμικό του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο,
vii. το ελάττωμα οφείλεται σε αρχείο ή πρόγραμμα , που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη της συσκευής,
viii. το προϊόν δεν ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα της MTN ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.

Νοείται ότι οι παραπάνω λόγοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο κατασκευαστής του προϊόντος δύναται να αποκλείσει και άλλες συνθήκες κάτω από τις οποίες η εγγύηση δεν θα ισχύει.


6. Για τυχόν προβλήματα της συσκευής που αναφέρονται ανωτέρω, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επισκευή τους. Οφείλει μόνο να ενημερώσει τον πελάτη και να ζητήσει έγκριση για επιπλέον χρέωση.


7. Σε περίπτωση που η ελαττωματική συσκευή βρίσκεται ημερολογιακά εκτός εγγύησης, ή δεν έχει αγοραστεί από την MTN και το κόστος επιδιόρθωσης της δεν υπερβαίνει την αξία των €60 (συμπ. Φ.Π.Α), δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του πελάτη για την επισκευή της, ανεξαρτήτως της σημερινής τιμής του προϊόντος.


8. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για επιδιορθώσεις που αφορούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από υγρασία και η επιδιόρθωση έχει γίνει κατόπιν επιθυμίας του πελάτη.


9. Η Εταιρεία MTN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, ολική ή μερική απώλεια προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια της επιδιόρθωσης της συσκευής. Αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη προσωπικών δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, έχει μόνο ο νόμιμος χρήστης του προϊόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωμα της ηλεκτρονικής συσκευής, είτε αυτό προήλθε από κατασκευαστικό λάθος (οπόταν είναι εντός εγγύησης), είτε από λάθος του χρήστη (οπόταν είναι εκτός εγγύησης).


10. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός τριών μηνών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη τους.


11. Τα προϊόντα της εταιρείας MTN καλύπτονται από εγγύηση είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Κύπρο, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


12. Όλα τα αναλώσιμα ή παρελκόμενα ενός προϊόντος π.χ. (φορτιστές, μπαταρίες, ακουστικά, τροφοδοτικά.) καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.


13. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για συσκευές, οι οποίες έχουν πωληθεί από την εταιρεία MTN. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, είναι υποχρέωση του πελάτη να παραδώσει τη συσκευή σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης της εταιρείας MTN.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν είτε σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της ΜΤΝ είτε να το στείλει με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου estore@mtn.com.cy . 

Σε περίπτωση που η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση ο πελάτης δε θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. 

16. Επιστροφές – Αλλαγές Προϊόντων

Με βάση το νόμο Ν.133(Ι)/2013 «o καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συναπτόμενη εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμιά επιβάρυνση, με εξαίρεση τις επιβαρύνσεις που αφορούν το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Επίσης επιβαρύνεται σε περίπτωση που ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει ο έμπορος».

Αποδεχόμαστε επιστροφές ή ανταλλαγές προϊόντων μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος δεδομένου ότι:

I.     η συσκευή είναι σφραγισμένη από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας ΜΤΝ. Για κανένα λόγο δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή ανοιχθεί.

II.    η επιστροφή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος 

IΙΙ.   αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές  σε εργατικά ή/και εγκατάσταση υπηρεσιών, κάρτες χρόνου ομιλίας, αναλώσιμα προϊόντα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά DVD’s και κάρτες μνήμης, τίτλοι παιχνιδιών και λογισμικά 

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ή να αλλάξει κάποιο προϊόν δεδομένου ότι υφίστανται οι άνωθεν προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της ΜΤΝ. 

Μπορεί επίσης να αποστείλει το προϊόν με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου estore@mtn.com.cy . Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. 

Παρακαλούμε όπως αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα (ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ασύρματα δεδομένα, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις ή DVD’s). Η ΜΤΝ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε προσωπικά δεδομένα που είναι μέσα στο επιστρεφόμενο προϊόν ή στο προϊόν για ανταλλαγή και δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την διατήρηση των δεδομένων ( προσωπικών ή μη) κατά την επιστροφή, ανταλλαγή, επισκευή προϊόντων. 

17. Πολιτική Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊόντων 

Μια συσκευή θεωρείται ελαττωματική εάν εμφανίζει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  1. Η συσκευή δεν θα ανάψει ή θα ανάψει και θα σβήσει οριστικά
  2. Η συσκευή έχει σπασμένη ή ελαττωματική οθόνη
  3. Δεν λειτουργούν τα πλήκτρα
  4. Ελαττωματική κάμερα
  5. Δεν λαμβάνει ούτε εκτελεί κλήσεις
  6. Διακόπτεται η αποστολή μηνύματος
  7. Ελαττωματικό ηχείο ή μικρόφωνο
  8. Δεν φορτίζει

Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να γίνει σε διάστημα 7 ημερών από την ημέρα αγοράς και το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και με όλα του τα παρελκόμενα (αξεσουάρ, οδηγούς χρήσης κλπ).

Η πολιτική Επιστροφής Ελαττωματικών προϊόντων ισχύει μόνο για συσκευές κινητής τηλεφωνίας Nokia, Samsung, LG, HTC και Motorola.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν είτε σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της ΜΤΝ είναι να το στείλει με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία έπειτα απο επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου estore@mtn.com.cy  . 

Σε περίπτωση που η συσκευή καλύπτεται από την πολιτική Επιστροφής Ελαττωματικών προϊόντων ο πελάτης δε θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. 

18. Παράπονα

Εάν ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο από τη MTN, πρέπει να αναφέρει το εν λόγω παράπονο αρχικά στην ΜΤΝ και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση που θα λάβει τότε μπορεί να απευθυνθεί στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο σύνδεσμο http://www.ocecpr.org.cy/ ή την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr.

19. Ρυθμίσεις Αποζημίωσης 

1. Η MTN θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να παρέχει ποιοτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το Περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Όμως, λόγω της φύσης των τηλεπικοινωνιών, η ποιότητα και η κάλυψη των Υπηρεσιών εξαρτάται εν μέρει από τον Εξοπλισμό του Πελάτη, εν μέρει από το δίκτυο της MTN και εν μέρει από άλλους παροχείς και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία συνδέει με ή με τα οποία συνδέεται το δίκτυο της MTN.

2. Άνευ επηρεασμού των Όρων και Προϋποθέσεων παροχής των υπηρεσιών, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες της MTN δεν συνάδουν με τις πρόνοιες των σχετικών διαταγμάτων διασφάλισης της ποιότητας  παροχής υπηρεσιών εξ υπαιτιότητας της ΜΤΝ, μετά από την υποβολή παραπόνου στην MTN, ο πελάτης δύναται να αποζημιωθεί από την ΜΤΝ και/ή να τερματίσει τις υπηρεσίες του χωρίς την καταβολή του διοικητικού τέλους τερματισμού. Το είδος και ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα με το χρόνο που οι  υπηρεσίες του πελάτη δεν ήταν διαθέσιμες, αντιστοιχεί στο 1/30 του μηνιαίου τέλους παροχής της εν λόγω υπηρεσίας  για κάθε μέρα που οι υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μηνιαίο τέλος για (1) μήνα.

3. Συμβάντα τα οποία δύναται να συνιστούν μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της MTN αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα: 1. Ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο της MTN από άλλους εκτός της MTN. 2. Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου της MTN, αλλά επηρεάζει το δίκτυο της ΜΤΝ. 3. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών λόγω προγραμματισμένων εργασιών της MTN. 4. Μη έγκαιρη συνεργασία του Πελάτη με το προσωπικό της MTN ή εάν εκκρεμούν ενέργειες εκ μέρους του Πελάτη. 5. Ανωτέρα βία και/ή άλλα γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις πέραν του εύλογου ελέγχου της MTN. 6. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία δεν ελέγχεται από τη MTN (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η μη τήρηση προθεσμιών από τρίτους, η έλλειψη υλικών στην αγορά, κ.λ.π.). 7. Ζημιά που προκλήθηκε από τον τερματικό εξοπλισμό του Συνδρομητή. 8. Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά δεν ανιχνεύεται από τη MTN μετά από σχετικό έλεγχο. 9. Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση της MTN στο χώρο του Συνδρομητή. 10. Όταν η χρήση των Υπηρεσιών του Πελάτη δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους παροχής. 11. Όταν η χρήση των Υπηρεσιών δεν γίνεται σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 12. Έλλειψη διαθέσιμων πόρων δικτύου ή αν χρειάζεται επέκταση δικτύου. 13. Όταν η MTN προσφέρει εναλλακτική λύση στον Συνδρομητή.

20. Γενικά

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία - Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστική δικαιοδοσία ορίζεται αυτή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Λεπτομερή αναφορά για τις νομοθεσίες που σχετίζονται με τη σύναψη της σύμβασης και ειδικότερα με τις νομοθεσίες που αφορούν τη νομική εγγύηση προϊόντων (Ν.7(Ι)/2000), το δικαίωμα υπαναχώρησης (Ν.133(Ι)/2013) και τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης (Ν.156(Ι)/2004) γίνεται στους παρακάτω σύνδεσμους:

Εγγυήσεις - Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν βασίζεται ούτε και διορθώνεται με, οποιαδήποτε δήλωση, εκπροσώπηση, εγγύηση ή αντίληψη (με αμέλεια ή χωρίς) οποιουδήποτε ατόμου (είτε συμβαλλομένου αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων είτε όχι) άλλου από αυτά που περιγράφονται ρητά σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ως εγγύηση. Όμως, τίποτα σε αυτές τις Παραγράφους, δεν θα λειτουργήσει προς περιορισμό ή εξαίρεση οποιασδήποτε ευθύνης ή απάτης.

Εκχώρηση - Με τη αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων αναλαμβάνετε να μην εκχωρήσετε, μεταπωλήσετε, επαναεκμισθώσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή κάποιο τμήμα τους. Παραβίαση αυτού το περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση λήξη των Υπηρεσιών από την ΜΤΝ.

Ανωτέρα Βία - Η ΜΤΝ δεν θα φέρει ευθύνη και δεν θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων που οφείλεται σε γεγονός Ανωτέρας Βίας περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απρόοπτων φαινομένων, σφοδρών καιρικών συνθηκών, πράξεων ή παραλείψεων της Κυβέρνησης ή των χειριστών δημοσίων τηλεφώνων ή άλλης αρμόδιας αρχής ή άλλων.


Όροι & Προϋποθέσεις Συνδρομητικού Συμβολαίου

Το Συνδρομητικό Συμβόλαιο του Πελάτη με την ΜΤΝ αποτελείται από διάφορα μέρη. Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθορίζεται η παροχή Υπηρεσιών και πρόσβαση στο Δίκτυο καθώς και η χρήση Εξοπλισμού που πωλείται ή διατίθεται στον Πελάτη από την ΜΤΝ. Στην ιστοσελίδα www.mtn.com.cy ή τηλεφωνώντας στο 136 παρέχονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

•             Οροί αναφορικά με τις χρεώσεις και είδη κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων

•             Άλλοι όροι αναφορικά με άλλες Υπηρεσίες, προσφορές και διαγωνισμούς.

Όλα αυτά μαζί με την αίτηση συμπληρώνουν την παρούσα συμφωνία και καθορίζουν την παροχή Υπηρεσιών από την ΜΤΝ στον Πελάτη.

1- Ορισμοί

«MTN» «εμείς», «εμάς», «μας», ή «είμαστε» σημαίνει την MTN Cyprus Ltd.

“Αντιπρόσωποι” σημαίνει τους οποιουσδήποτε συμβληθέντες, διανομείς, παροχείς, εμπόρους ή αντιπροσώπους, διορισμένους από την MTN για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της MTN στην παρούσα Συμφωνία.

“Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Καταλόγου Κύπρου” σημαίνει το αρχείο του παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, όπου κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη με τη συγκατάθεσή του από την MTN.

“Επίτροπος” σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

“Ελάχιστη Περίοδος” σημαίνει περίοδο 1 μήνα, 12 μηνών, 18 μηνών ή 24 μηνών, ως καθορίζεται στο Συμβόλαιο Συνδρομητή του Πελάτη (ή οποιανδήποτε άλλη περίοδο η οποία συμφωνείται γραπτώς) από την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στον Όρο 2 πιο κάτω.

“Κάρτα SIM” είναι το τμήμα ταυτότητας του συνδρομητή-Πελάτη που χρειάζεται για να λειτουργήσει το κινητό τηλέφωνό του και μέσω του οποίου ο Πελάτης είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο της MTN, και σημαίνει οποιανδήποτε Κάρτα SIM εκδώσει η MTN στον Πελάτη. 

“Εξοπλισμός” σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή τερματικού Εξοπλισμού που παρέχεται μαζί με Συμβόλαιο Συνδρομητή (συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων, laptops, tablets, netbooks και/ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή).

“Νόμος” σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο (N.112(I)/2004) και όπως αυτός τροποποιείται από καιρού εις καιρόν. 

“Οφειλόμενο Επιτόκιο” σημαίνει το επιτόκιο του 2% πάνω από το ισχύον βασικό μηνιαίο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο το οποίο κοινοποιείται στον Πελάτη και μπαίνει πάνω στο λογαριασμό του. Ισχύει από την ημερομηνία οφειλής από τον Πελάτη μέχρι την ημερομηνία πλήρους εξόφλησής του.

“Πελάτης”, «εσείς», «εσάς» ή «σας» σημαίνει το πρόσωπο που συμπληρώνει και υπογράφει το Συμβόλαιο Συνδρομητή με βάση την παρούσα Συμφωνία.

“Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης PIN” σημαίνει το μυστικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που παραχωρείται στον Πελάτη ή που δημιουργείται από τον Πελάτη για σκοπούς πρόσβασης σε ορισμένες Υπηρεσίες.

"Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

“Συμβόλαιο Συνδρομητή ή Συνδρομητικό Συμβόλαιο” σημαίνει το παρόν έντυπο που συμπληρώνεται από τον Πελάτη με τα στοιχεία του και υπογράφεται από τον Πελάτη για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες της MTN και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

“Συνδρομητικό Πακέτο” σημαίνει τα επιλεγμένα από τον Πελάτη Τέλη πρόσβασης και χρόνου ομιλίας της MTN, ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, και τα οποία αποτελούν μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

“Τέλη” σημαίνει όλες τις μηνιαίες χρεώσεις πρόσβασης, το μηνιαίο κόστος των υπηρεσιών και τις μηνιαίες χρεώσεις του χρόνου κλήσεων και οποιεσδήποτε χρεώσεις επιπρόσθετων υπηρεσιών καθώς και δεδομένων χρήσης διαδικτύου πληρωτέες από τον Πελάτη.

“Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ” σημαίνει την Υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη στον αριθμό 136 για βοήθεια ή πληροφορίες σε σχέση με τις Υπηρεσίες της ΜΤΝ.

“Υπηρεσίες/α” σημαίνει τις Υπηρεσίες/α του Δημοσίου Δικτύου Κινητών Τηλεπικοινωνιών της MTN και συναφή προϊόντα και Υπηρεσίες/α που παραχωρούνται στον Πελάτη από την MTN ή τους αντιπροσώπους της MTN από καιρού εις καιρόν.  

“Φραγή” και “Φράσσω” σημαίνει την αναστολή πρόσβασης στις Υπηρεσίες της MTN. Περιλαμβάνει είτε την εξωτερική Φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση Εξοπλισμού για τη διεξαγωγή κλήσεων καθώς και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή την εσωτερική Φραγή, με την οποία περιορίζεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κλήσεων και για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή και τις δύο περιπτώσεις.

2- Περίοδος Ισχύος

(α) Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία σύνδεσης του Πελάτη με τις Υπηρεσίες της MTN έτσι ώστε ο Πελάτης να έχει πρόσβαση σε αυτές. Η σύνδεση και η χορήγηση Kάρτας SIM υπόκεινται στην αποδοχή της αίτησης του Πελάτη από την MTN και προϋποθέτει την πληρωμή τέλους σύνδεσης.

(β) Η σύνδεση του Πελάτη στο δίκτυο της MTN ή σε μία Υπηρεσία διαρκεί για μια Ελάχιστη Περίοδο. Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ για τη διάρκεια αυτής της Ελάχιστης Περιόδου. Η ΜΤΝ θα ενημερώνει τον Πελάτη το λιγότερο ένα (1) μήνα νωρίτερα για τη λήξη της σύμβασης, την ανανέωση από μήνα σε μήνα και/ή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους όρους αυτής.

(γ) Αν ο Πελάτης προχωρήσει στην ανανέωση του Συμβολαίου του, η νέα Ελάχιστη Περίοδος θα ξεκινήσει από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Χρησιμοποιώντας ο Πελάτης την έκπτωση ανανέωσης είτε στο μηνιαίο πάγιο είτε στον Εξοπλισμό, τότε η ΜΤΝ θα προχωρήσει στην ανανέωση του Συμβολαίου για την ίδια Ελάχιστη Περίοδο εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στην αίτηση. 

3- Κάλυψη, Συντήρηση και Υπηρεσίες

(α) Επίπεδο Ποιότητας. Η MTN θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να παρέχει ποιοτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το Περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται από καιρού εις καιρόν από τον Επίτροπο. Όμως, λόγω της φύσης των τηλεπικοινωνιών, είναι αδύνατο να παρέχει τις Υπηρεσίες της απρόσκοπτα και η ποιότητα και η κάλυψη των Υπηρεσιών εξαρτάται εν μέρει από τον Εξοπλισμό του Πελάτη, εν μέρει από το δίκτυο της MTN και εν μέρει από άλλους παροχείς και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία συνδέει με ή με τα οποία συνδέεται το δίκτυο της MTN.

(β) Η κάλυψη και οι Υπηρεσίες δύνανται να επηρεαστούν δυσμενώς από παρεμβολές, ατμοσφαιρικές καταστάσεις, γεωγραφικούς παράγοντες, δικτυακή συμφόρηση, συντήρηση, διακοπές από άλλα δίκτυα ή χώρους παροχέων, ή άλλες λειτουργικές ή τεχνικές δυσκολίες, που σημαίνει ότι ο Πελάτης πιθανό να μη λαμβάνει μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες σε μερικές περιοχές ή κατά μερικά χρονικά διαστήματα. Οι ταχύτητες χρήσης δεδομένων δύναται να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως η κάλυψη του δικτύου, οι δυνατότητες του Εξοπλισμού και η δύναμη σήματος και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο θα φτάσει σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

(γ) Ο Πελάτης συμφωνεί να ακολουθεί τις οδηγίες για τη χρήση των Υπηρεσιών της MTN και να διασφαλίζει ότι όλοι για όσους έχει ευθύνη τηρούν τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή τη Συμφωνία όταν χρησιμοποιούν την Κάρτα SIM του. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι πλήρως υπεύθυνος αν οποιοσδήποτε άλλος, εξουσιοδοτημένος από τον Πελάτη ή όχι, χρησιμοποιεί ή κάνει κακή χρήση της Κάρτα SIM του Πελάτη ή των Υπηρεσιών της MTN.

(δ) Ο Πελάτης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την Κάρτα SIM ή τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε καταχρηστικό, παράνομο ή δόλιο σκοπό. 

(ε) Η MTN δύναται να εμποδίσει τον Πελάτη να χρησιμοποιεί την Κάρτα SIM αμέσως, αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να προκαλέσει οποιανδήποτε παρεμβολή, ότι ο Πελάτης την έχει χρησιμοποιήσει για να στείλει ανεπιθύμητη εμπορική αλληλογραφία (spam) σε άλλους χρήστες ή ότι ο Πελάτης στέλνει υπερβολικό αριθμό γραπτών ή άλλων μηνυμάτων, ή αν αυτά δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

(στ) Η χρήση ή η συμφωνία για χρήση των Υπηρεσιών δε δίνει στον Πελάτη κανένα δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών.

(ζ) Εάν η Κάρτα SIM του Πελάτη κλαπεί ή ο Πελάτης τη χάσει, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την MTN αμέσως, έτσι ώστε η MTN να εμποδίσει να γίνονται περαιτέρω κλήσεις από αυτό. Ο Πελάτης θα φέρει ευθύνη για όλες τις γενόμενες κλήσεις ή για τις Υπηρεσίες στις οποίες έγινε πρόσβαση μέσω της Κάρτας SIM του Πελάτη μέχρι το χρόνο ειδοποίησης της MTN για την απώλεια ή κλοπή της. Η ΜΤΝ μπορεί να χρεώσει τέλος αντικατάστασης στον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να συνεχίσει την πληρωμή των μηνιαίων τελών ακόμη κι αν η Kάρτα SIM του έχει κλαπεί. Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να τερματιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 15.

(η) Η ΜΤΝ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών της, σε επίπεδο που είναι ανάλογο με το βαθμό κινδύνου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, η ΜΤΝ θα ενημερώνει τον Πελάτη για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις πιθανές δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.

(θ) Η ΜΤΝ, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις Υπηρεσίες και τις προσφορές της ΜΤΝ, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση ή και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται. Η απεριόριστη χρήση αφορά κυρίως σε κλήσεις φωνής και βίντεο- κλήσεις, γραπτά μηνύματα SMS, εικονομηνύματα  MMS, μεταφορά δεδομένων και χρήση του διαδικτύου μέσω του δικτύου της ΜΤΝ. Τέτοια απεριόριστη χρήση προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής Υπηρεσίας και/ή προσφοράς. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της Υπηρεσίας καθώς και τη χρήση της για αποκλειστικά εμπορικούς σκοπούς όπως αποστολή μαζικών μηνυμάτων σε βάσεις πελατών αντί της Υπηρεσίας Bulk SMS. Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που κάποιος Πελάτης πραγματοποιεί χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της Υπηρεσίας, ή για άλλους σκοπούς που απαγορεύονται βάσει του όρου αυτού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του Πελάτη σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης και/ή μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα, και/ή στη διακοπή και/ή εξαίρεσή του από την Υπηρεσία/προσφορά, και/ή από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Επιπλέον, η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας και/ή μηνυμάτων και/ή δεδομένων και/ή η χρήση του διαδικτύου δύναται να γίνεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής και βίντεο-κλήσεων και/ή την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων (SMS, MMS) και/ή δεδομένων. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις και αποστολή SMS και/ή MMS προς το εξωτερικό, κλήσεις και αποστολή SMS και/ή MMS προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών, καθώς και κλήσεις, SMS και MMS που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιαγωγής. Η κατανάλωση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας και/ή βίντεο- κλήσεων και/ή μηνυμάτων και/ή δεδομένων και/ή η χρήση του διαδικτύου ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Πελάτη.

4- Τέλη & Πληρωμή

(α) Λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις ο Πελάτης μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα μας www.mtn.com.cy ή καλώντας στο 136. Η MTN θα αποστέλλει στον Πελάτη μηνιαία κατάσταση λογαριασμού για τα οφειλόμενα Τέλη του μήνα. Η κατάσταση λογαριασμού μπορεί να διατίθεται ταχυδρομικώς με την πληρωμή διοικητικού τέλος ή δωρεάν ηλεκτρονικά. Αναλυτική κατάσταση λογαριασμού είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω διαδικτύου ή μπορεί να διατίθεται ταχυδρομικώς με την πληρωμή διοικητικού τέλος και για οποιανδήποτε άλλη συναφή με αυτήν Υπηρεσία. Ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει το συνολικό ποσό της κατάστασης λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην εν λόγω κατάσταση. Η MTN δύναται να χρεώσει μεταγενέστερα κάποιες Υπηρεσίες περιαγωγής αναλόγως του πότε τέτοιες χρεώσεις φθάνουν από άλλους Παροχείς Δικτύου και παροχείς. Η MTN δύναται να χρεώσει τον Πελάτη τόκο πάνω σε ποσά που δεν πληρώνονται στην προθεσμία τους ίσο με το Οφειλόμενο Επιτόκιο και να επιβαρύνει τον Πελάτη με οποιαδήποτε εύλογα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων) υποστεί η MTN από την είσπραξη χρημάτων που οφείλονται από τον Πελάτη στην MTN ή ασκώντας οποιαδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά της.

(β) Η MTN δύναται να κάνει χρήση οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου ή προκαταβολής σε οιονδήποτε από τους λογαριασμούς του Πελάτη ή να κάνει χρήση οποιωνδήποτε χρημάτων οφείλει στον Πελάτη για να καλύψει τα οφειλόμενα Τέλη. Με επιφύλαξη αυτών των δικαιωμάτων, η MTN θα επιστρέφει οιαδήποτε αχρησιμοποίητη πίστωση ή προκαταβολή στο τέλος της παρούσας Συμφωνίας.  

(γ) Η MTN δύναται, εξασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, να θέσει πιστωτικά όρια για τη χρήση από τον Πελάτη των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με οιαδήποτε πιστωτικά όρια θέσει η MTN από καιρού εις καιρόν. Η MTN δύναται να περιορίσει τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση του Πελάτη, εάν ο Πελάτης υπερβεί τα πιστωτικά όρια που θα θέσει η  MTN. Όμως, ο Πελάτης θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για όλα τα Τέλη που θα προκύψουν και υπερβαίνουν οιοδήποτε πιστωτικό όριο βρίσκεται εν ισχύ. Η ΜΤΝ θα ενημερώνει ανάλογα τον Πελάτη για τα ενδεχόμενα πιστωτικά όρια και/ή Τέλη ενώ αντίστοιχη ενημέρωση και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμη στον Πελάτη και στο 136 και/ή στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ www.mtn.com.cy.

(δ) Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα Τέλη και για κλήσεις που γίνονται με τη χρήση της Κάρτας(ών) SIM που παραχωρείται στον Πελάτη μέχρι την απενεργοποίησή της από την MTN. Η μετακίνηση της Κάρτας SIM εκτός Εξοπλισμού του Πελάτη δεν απενεργοποιεί την Κάρτα SIM.

(ε) Στην περίπτωση που η MTN εκδώσει περισσότερες από μία Κάρτες SIM στον Πελάτη, όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις εν λόγω Κάρτες SIM υπάγονται σε ένα μόνο λογαριασμό και κατ’ επέκταση όλα τα Τέλη που αφορούν τους εν λόγω αριθμούς θα χρεώνονται με ένα μοναδικό τιμολόγιο. Στην περίπτωση που οιαδήποτε Τέλη που αφορούν ένα ή περισσότερους αριθμούς δεν πληρώνονται μέσα στην προθεσμία του τιμολογίου, οι Υπηρεσίες της MTN προς τον Πελάτη θα φράσσονται μέχρι την πλήρη πληρωμή του λογαριασμού του Πελάτη.    

5- Συνδρομητικό/ά Πλάνο/α

(α) Ο Πελάτης δύναται να αλλάξει από ένα Συνδρομητικό Πλάνο σε άλλο δίνοντας στην MTN τουλάχιστον ένα (1) μήνα προειδοποίηση. Όμως, εάν το Συνδρομητικό Πλάνο του Πελάτη παρέχεται με έκπτωση σε Εξοπλισμό ο Πελάτης δε δύναται να αλλάξει Συνδρομητικό Πλάνο πριν τη λήξη της Ελαχίστης Περιόδου Χρήσης. Ο Πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό 136 ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της MTN στη διεύθυνση www.mtn.com.cy για να λάβει πληροφορίες για τα συνδρομητικά πλάνα.    

(β) Για Τέλη και χρεώσεις κλήσεων παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.mtn.com.cy. Η ΜΤΝ διατηρεί τα δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα Τέλη κλήσεων ανά διαστήματα, ενημερώνοντας σχετικά τους συνδρομητές.  Μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες χρεώσεις για κλήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Συνδρομητικά Σχέδια που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας www.mtn.com.cy. Εάν ο Πελάτης κάνει κλήση σε Υπηρεσία τηλεπληροφόρησης ή ειδικό αριθμό, χρεώνεται το τέλος που δημοσιεύει ο παροχέας της υπηρεσίας εκείνου του αριθμού, συν το κανονικό τέλος χρόνου ομιλίας. Τέλη περιαγωγής χρεώνονται όταν ο Πελάτης κάνει χρήση της κάρτας SIM ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό συνδεδεμένος με ξένο δίκτυο εκτός χρήσης περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν αναφέρεται συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για εισερχόμενες κλήσεις. Η πρόσβαση στο μενού φωνοκιβωτίου, οι κλήσεις σε αριθμούς καθολικής πρόσβασης, σε αριθμούς τηλεπληροφόρησης, σε σύντομους και σε ειδικούς αριθμούς διέπονται από διαφορετικές αρχές χρεώσεως.  Ο Πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό 136 ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της MTN στη διεύθυνση www.mtn.com.cy για να λάβει πληροφορίες χρεώσεων.   

(γ) Τα συμπεριλαμβανόμενα λεπτά, μηνύματα, ΜΒ για χρήση όγκου δεδομένων και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Συνδρομητικό Πακέτο υπόκειται  στους οδηγούς των πλάνων και στους όρους και προϋποθέσεις, όπως είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας www.mtn.com.cy ή καλώντας στο 136. Χρήση Περιαγωγής, διεθνείς κλήσεις και διεθνή γραπτά μηνύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στις Υπηρεσίες των Συνδρομητικών Πακέτων ή πλάνων, εκτός χρήσης περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αναφέρεται συγκεκριμένα. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να ελέγχει τις χρεώσεις για χρήση περιαγωγής ή διεθνή χρήση. 

(δ)  Αν ο Πελάτης ζητήσει επιπρόσθετες Υπηρεσίες, εναπόκειται στον ίδιο να ελέγξει για τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν για τις επιπρόσθετες Υπηρεσίες. Ο Πελάτης μπορεί να  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΜΤΝ www.mtn.com.cy.

(ε) Χρεώσεις περιαγωγής εφαρμόζονται όταν ο Πελάτης χρησιμοποιήσει την Kάρτα SIM όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι συνδεδεμένος με διεθνή πάροχο, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων για εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, γραπτά μηνύματα, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία ή πληροφορία. Χρεώσεις περιαγωγής βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας www.mtn.com.cy. Ειδικές δωρεάν κλήσεις μπορούν να χρεωθούν από εξωτερικούς παρόχους. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλες οι χρεώσεις που προκύπτουν από χρήση περιαγωγής θα χρεώνονται στον μηνιαίο του λογαριασμό. Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώνει όλες τις χρεώσεις όταν καταστούν πληρωτέες. Mπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις από την ΜΤΝ σε περίπτωση που η τελευταία λάβει ειδοποίηση από διεθνείς παρόχους για χρεώσεις προς τον Πελάτη. Αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα της ΜΤΝ να χρεώνει τον Πελάτη ή να δέχεται πληρωμή από τον Πελάτη. Ειδικές προσφορές δεν ισχύουν όταν βρίσκεται ο Πελάτης στο εξωτερικό. Αν ο Πελάτης έχει απορίες μπορεί να καλέσει στο 136 πριν φύγει από την Κύπρο.

(στ) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι Υπηρεσίες εκτός Κύπρου παρέχονται από διεθνής παρόχους και υπόκεινται κάτω από τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των παρόχων. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα είναι υπεύθυνος για τον τρόπο με τον οποίο ο διεθνής πάροχος παρέχει ή όχι οποιαδήποτε Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων αποσύνδεσης, μη κάλυψης, ή απόδοσης των υπηρεσιών του παρόχου).

6- Πρόσβαση στις Πληροφορίες λογαριασμού του Πελάτη

Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την MTN για οιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία είχαν καταρχήν δοθεί στην MTN μέσα στο Συμβόλαιο Συνδρομητή του.

7- Συστάσεις Δανειοληπτικής Ικανότητας και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών

(α) Η MTN δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή προκαταβολής και/ή να επιβάλει άλλους όρους με την έγκριση της αίτησης του Πελάτη. Αυτοί δύναται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε μέθοδο υποχρεωτικής πληρωμής ή πιστωτικό όριο.

(β) Όταν ο Πελάτης ζητά την παροχή επιπρόσθετων Υπηρεσιών, η MTN δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη περαιτέρω συστάσεις για τη δανειοληπτική του ικανότητα και/ή προκαταβολή για εκείνη την Υπηρεσία, και δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει πιστωτικό όριο.  Χρήση των Υπηρεσιών σε περιαγωγή, διεθνείς κλήσεις και SMS και Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορεί να υπόκεινται σε πιστωτικά όρια και προκαταβολής.

(γ) Η MTN δύναται να απορρίψει την αίτηση του Πελάτη (και/ή οιαδήποτε αίτηση του Πελάτη και/ή οιαδήποτε αίτηση για επιπρόσθετες Υπηρεσίες) ή να παρέχει περιορισμένη Υπηρεσία κατά την διακριτική της ευχέρεια και δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τα δανειοληπτικά κριτήριά της ή τους λόγους για την απόφαση της.

 

8- Κάρτα SIM και Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN)

Για την προστασία του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να προστατεύει την Κάρτα SIM με δικό του προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) που είναι εμπιστευτικός στον Πελάτη. Ο Πελάτης δεν πρέπει να αποκαλύπτει ή να κρατεί αρχείο του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) του πάνω ή κοντά στην Κάρτα SIM ή στον Εξοπλισμό  του.

 

9- Παροχή Σκληρού Υλικού (Hardware) και Επιπρόσθετων Υπηρεσιών

(α) Αν ο Πελάτης έχει αποκτήσει Εξοπλισμό από την ΜΤΝ, η τελευταία προσφέρει τον Εξοπλισμό μόνο εφόσον ο Πελάτης έχει υπογράψει συμφωνία για πρόσβαση σε Υπηρεσίες της ΜΤΝ και λήψη των υπηρεσιών αυτών για Ελάχιστη Περίοδο Χρήσης.

(β) Εάν ο Πελάτης έχει αποκτήσει Εξοπλισμό από κάπου αλλού, π.χ. από το εξωτερικό ή μεταχειρισμένο, και δεν υποστηρίζει όλες τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την MTN, η MTN δεν έχει οποιανδήποτε υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε για να έχει ο Πελάτης πρόσβαση σε τέτοιες Υπηρεσίες.

(γ) Η MTN δεν δίνει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού στο οποίο ο Πελάτης έχει πρόσβαση ή έχει δοθεί σε αυτόν κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών της MTN, και η MTN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την ποιότητα ή φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο.  

(δ) Περιεχόμενο ή υλικό στο οποίο ο Πελάτης έχει πρόσβαση ή το οποίο δόθηκε στον Πελάτη κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών της MTN είναι μόνο για χρήση του Πελάτη. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να διαβιβάσει τέτοιο περιεχόμενο ή υλικό σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή να το πειράξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

(ε) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι έχει το δικαίωμα να στέλνει όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που στέλνει όταν κάνει χρήση των Υπηρεσιών της MTN. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η MTN μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που στέλνει ο Πελάτης όταν κάνει χρήση των Υπηρεσιών έτσι ώστε να επιτρέψει την παράδοση εκείνων των δεδομένων ή πληροφοριών στον παραλήπτη.

 

10- Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων και Μεταφορά Αριθμών

(α) Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων που κατανέμονται στον Πελάτη από την MTN δεν ανήκουν στον Πελάτη.

(β) Η MTN μπορεί να υποχρεωθεί από το Νόμο, με βάση συμφωνίες με άλλους Παροχείς Δικτύων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, να αλλάξει τον αριθμό του Πελάτη. Η MTN θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για οποιανδήποτε αναγκαία αλλαγή. Η MTN  δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έξοδα που ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε άλλος έχει υποστεί ως αποτέλεσμα τέτοιας αλλαγής.

(γ) Εάν η σύνδεση του Πελάτη με τις Υπηρεσίες, αποσυνδεθεί από τον Πελάτη ή την ΜΤΝ, η ΜΤΝ δύναται να κατανείμει τον αριθμό της Κάρτας SIM σε άλλο Πελάτη.

(δ) Στην περίπτωση που ο Πελάτης μεταφέρει τον αριθμό του από άλλο κυπριακό δίκτυο στο δίκτυο της MTN, η MTN ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο, στους δυνάμει αυτού κανονισμούς και στα διατάγματα του Επιτρόπου.

 

11- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

(α) Η MTN, μπορεί να επεξεργαστεί, να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα αυτά, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα του Πελάτη, το επώνυμό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας, τα τραπεζικά στοιχεία και άλλα στοιχεία πληρωμής, καθώς και τα αρχεία χρεώσεων του Πελάτη.

(β) Γενικά, η MTN, μπορεί να συλλέξει τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη, με τους ακόλουθους τρόπους:

(i)        κατά τη διάρκεια εγγραφής του Πελάτη ως συνδρομητής της MTN,

(ii)         όταν ο Πελάτης λαμβάνει μέρος σε προσφορές, διαγωνισμούς ή βραβεία μέσω των Υπηρεσιών της MTN,

(iii)      όταν ο Πελάτης κάνει αλλαγές ή τερματίζει το λογαριασμό της ΜΤΝ,

 (ιv)      όταν ο Πελάτης αγοράζει Υπηρεσίες από την MTN- είτε από τα καταστήματα της MTN, ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα της MTN, είτε μέσω τηλεφώνου ή κάπου αλλού.

(γ) Τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη θα υποβάλλονται σε αυστηρή επεξεργασία, χρήση ή αποκάλυψη από την MTN μόνο για τους πιο κάτω σκοπούς:

 

(i)            την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της MTN και την παροχή των Υπηρεσιών βάσει του παρόντος Συνδρομητικού Συμβολαίου,

(ii)           διαχείριση του λογαριασμού του Πελάτη,

(iii)          επικοινωνία μεταξύ Πελάτη και MTN (π.χ. εάν πρέπει να σας ενημερώσουμε για τυχόν  προβλήματα σε μια Υπηρεσία),

(iv)         ανάκτηση οποιωνδήποτε χρημάτων που ενδεχομένως ο Πελάτης να οφείλει στην MTN,

(v)          τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική και/ή κανονιστική υποχρέωση στην οποία η MTN,  ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υπόκειται

(vi)         τη διατήρηση των συστημάτων διαχείρισης της διοίκησης ή των πελατειακών σχέσεων μεταξύ MTN και Πελάτη,

(vii)        υποστήριξη Πελατών

(viii)       τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των πληρωμών του Πελάτη, έτσι ώστε η MTN να μπορεί να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν μπορεί να προσφέρει τις Υπηρεσίες με πίστωση,

(ix)         επίλυση παραπόνων και διεκπεραίωση αιτημάτων Πελατών,

(x)          διεξαγωγή ερευνών σχετικά με διαφορές, χρεώσεις, ύποπτες παράνομες δραστηριότητες ή απάτη,

(xi)         επεξεργασία εντολών πληρωμής, διευκολύνσεων άμεσης χρέωσης και/ή πιστωτικών διευκολύνσεων που αιτείται ο Πελάτης,

(xii)        ανάλυση της χρήσης των προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών της MTN ως προς την βελτίωση αναθεώρηση, ανάπτυξη και αποτελεσματικής διαχείρισης των προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών της MTN,

(xiii)       διαχείριση του δικτύου MTN,

(xiv)       η MTN δύναται να μοιραστεί κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες με άλλους Παροχείς Δικτύου, έτσι ώστε να σας παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης και/ή λήψης κλήσης. Επίσης η MTN ίσως χρειαστεί να δώσει προσωπικές σας πληροφορίες σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης.

(δ) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 11 (γ)  πιο πάνω, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν στους παρακάτω εκπροσώπους, προμηθευτές και συνεργάτες της ΜΤΝ που μας βοηθούν να διαχειριστούμε και / ή να διεκπεραιώσουμε τις Υπηρεσίες μας προς εσάς:

(i)            Infocredit Group Ltd

(ii)           Huawei Technologies (Cyprus) co. Ltd

(iii)          E-Value S.A.

(iv)         Iron mountain Inc.

(v)          JCC Payment Systems Ltd

(vi)         Othisi S.A.

(vii)        GCC Computers Ltd

(viii)       M.T. Fonemaster Ltd

 

 

Για οποιεσδήποτε αλλαγές και/ή προσθήκες στους συνεργάτες μας, παρακαλώ όπως επισκέπτεστε κατά περιόδους την ιστοσελίδα μας, www.mtn.com.cy, για ανάλογες ενημερώσεις.

(ε) Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες του Πελάτη;

Μεταφορές εντός του δικτύου MTN.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς ενδέχεται να μεταβιβαστούν και/ή να γνωστοποιηθούν σε άλλες οντότητες MTN για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 11(γ) παραπάνω. Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν εκτός Κύπρου. Αυτό περιλαμβάνει χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και χώρες που δεν έχουν νόμους που θεωρούν ότι παρέχουν επαρκή προστασία για προσωπικές πληροφορίες. Οι μεταφορές αυτές θα ισχύουν νοουμένου ότι έχουν συμφωνηθεί οι κατάλληλες τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων μεταξύ της MTN Cyprus και άλλων εταιρειών ΜΤΝ ή τρίτων παρόχων, όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες διασφαλίσεις που πληρούν την απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων για μεταφορές προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

(ζ) Πόσο καιρό φυλάσσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη;

Για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση κάθε σκοπού που περιγράφεται στο παρόν Συνδρομητικό Συμβόλαιο. Μπορούμε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

(η) Τα δικαιώματά του Πελάτη:

(i)            μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών σας,

(ii)           μπορείτε να μας ζητήστε να διορθώσουμε, ή να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας,

(iii)          έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τυχόν καταγγελία στην εποπτική αρχή αν νομίζετε ότι κάποιο από τα δικαιώματά σας που αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει παραβιαστεί από την MTN. (commissioner@dataprotection.gov.cy),

(iv)         έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Εντούτοις, μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες μας ζητάτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, αλλά να έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε σε αυτό το αίτημα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν παρασχεθεί στην MTN από τρίτο μέρος πρέπει να επικοινωνήσετε με το εν λόγω τρίτο μέρος/οργανισμό για να υποβάλλετε τέτοια ερωτήματα, παράπονα και/ή αιτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως η MTN χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήσετε με:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtncyprusdpo@mtn.com

 

12- Βοήθεια από Τηλεφωνικό Κατάλογο και Καταχώρηση

Εάν ο Πελάτης το ζητήσει, η MTN δύναται να συμπεριλάβει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε οποιονδήποτε τηλεφωνικό ή παρόμοιο κατάλογο ή Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται ή λειτουργείται από την MTN ή από τρίτο μέρος, με την επιφύλαξη οιασδήποτε ένστασης ή προτίμησης που πιθανόν να επεσήμανε στην MTN ο Πελάτης. Εάν ο Πελάτης υποδείξει στην MTN ότι επιθυμεί την καταχώρησή του σε οποιονδήποτε οδηγό και/ή στις πληροφορίες καταλόγου (Βάση Δεδομένων Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου), το όνομα(τα), ο αριθμός(οί) τηλεφώνου και οι λεπτομέρειες διεύθυνσης θα δίνονται στο παροχέα της Υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου για καταχώρηση. Όταν ο Πελάτης καταχωριστεί στον κατάλογο μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στοιχεία του οποιαδήποτε στιγμή.

 

13- Περιορισμός Ευθύνης

(α) Η MTN δεν έχει καμία ευθύνη εκτός από το καθήκον της να ασκεί τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια ενός ικανού παροχέα κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή πωλητή. Η MTN δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για έμμεση ζημιά ή επακόλουθη ζημιά όπως απώλεια κέρδους, του επιχειρείν, κόστων, εξόδων ή οποιανδήποτε άλλη μορφή οικονομικής απώλειας. 

(β) Η MTN δεν έχει καμία ευθύνη για οποιανδήποτε καθυστέρηση ή βλάβη των Υπηρεσιών ή για οποιανδήποτε απώλεια ή ζημιά από τέτοια καθυστέρηση ή βλάβη στο βαθμό που αυτή προκλήθηκε, όλη ή εν μέρει, από θεομηνία, πόλεμο, τρομοκρατία, πολιτική ανυπακοή, ταραχές, απεργία, βιομηχανική παύση ή αναταραχή, πυρκαγιά, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού, υλικών, Εξοπλισμού ή ενέργειας, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου της MTN.

(γ) Εκτός, όπως ρητά αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία, όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και παραστάσεις που εξυπακούονται από νομοθεσία, το κοινό δίκαιο ή αλλιώς σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών της MTN, δια του παρόντος αποκλείονται με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο που επιτρέπεται από το Νόμο.

(δ) Ο Πελάτης συμφωνεί όπως προστατέψει την ΜΤΝ από οποιαδήποτε αγωγή κινηθεί εναντίον της αλλά και να καλύψει οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών.

 

14- Μεταφορά Ευθυνών

(α) Η MTN δύναται να μεταφέρει σε οποιονδήποτε άλλο ολόκληρη την παρούσα Συμφωνία και/ή οποιοδήποτε συμφέρον στο δίκτυό της.

(β) Τα δικαιώματα του Πελάτη με βάση τη Συμφωνία είναι προσωπικά δικαιώματα του Πελάτη και δεν δύναται ο Πελάτης να τα μεταφέρει ή να μεταπωλήσει τη Συμφωνία ή οιοδήποτε όφελος ή υποχρέωση με βάση αυτήν σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση της MTN. Εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία και η διεύθυνση ή ο έλεγχός της αλλάξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η MTN δύναται να ερμηνεύσει μια τέτοια αλλαγή ως μεταφορά της παρούσας Συμφωνίας δίνοντας το δικαίωμα στην MTN να την τερματίσει.

(γ) Ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει οιαδήποτε έξοδα σε σχέση με την καταγραφή οιασδήποτε μεταφοράς στην οποία δίνει τη συγκατάθεσή της η MTN (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της MTN για τον έλεγχο της δανειοληπτικής ικανότητας του προσώπου που προτείνεται να δεχθεί τη μεταφορά). Κάθε προτεινόμενο άτομο θα υπόκειται στα συνήθη κριτήρια της ΜΤΝ.

(δ) Η MTN διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις Υπηρεσίες και/ή τους όρους και προϋποθέσεις για τον προτεινόμενο αποδέκτη της μεταφοράς.

 

15- Τερματισμός ή Αναστολή της Παρούσας Συμφωνίας

(α) Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματιστεί είτε από την MTN είτε από τον Πελάτη δίνοντας ειδοποίηση τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού μήνα. Η σύνδεση του Πελάτη στο δίκτυο της MTN ή στη συγκεκριμένη Υπηρεσία θα τερματιστεί μέσα σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήψη της ειδοποίησης του Πελάτη από την MTN και αυτός θα είναι ο χρόνος αποσύνδεσης. 

(β) Εάν ο Πελάτης επιθυμεί, την αποσύνδεση του από τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει την MTN σχετικά με την κάθε σύνδεση που έχει τα ακόλουθα:

 

i.              Ολόκληρα τα συνδρομητικά Τέλη του μήνα που ο Πελάτης τερματίζει τη συμφωνία ασχέτως της ημερομηνίας τερματισμού,

ii.             διοικητικό κόστος διακοπής και/ή τερματισμού που βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ,

iii.            εάν η Συμφωνία τερματίζεται κατά τη διάρκεια της Ελάχιστης Περιόδου οποιοδήποτε ποσό τυχόν επωφελήθηκε ο Πελάτης δυνάμει οποιασδήποτε προσφοράς και/ή Υπηρεσίας (αν ισχύει) για την αγορά Εξοπλισμού μετά την έκπτωση το οποίο η ΜΤΝ δεν έχει αποσβέσει,

iv.           το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των εναπομεινάντων δόσεων (αν ισχύει) για εξόφληση Εξοπλισμού που o Πελάτης έχει λάβει με δόσεις πληρωμής,

v.            όλα τα δημιουργηθέντα Τέλη μέχρι το χρόνο αποσύνδεσης, και

vi.           όλα τα εκκρεμούντα Τέλη και άλλα χρήματα οφειλόμενα από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τελών περιαγωγής που έχουν επιβληθεί από παροχείς του εξωτερικού, ανεξάρτητα από πότε η MTN λαμβάνει ειδοποίηση για αυτά. 

(γ) Η MTN δύναται να αναστείλει άμεσα, να Φράξει ή να περιορίσει τη χρήση από τον Πελάτη οποιωνδήποτε ή όλων των Υπηρεσιών, να αποσυνδέσει τη σύνδεση του Πελάτη ή να τερματίσει την Συμφωνία κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εάν

- ο Πελάτης δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του εντός της προθεσμίας ή δεν πληρώνει οποιαδήποτε Τέλη όταν αυτά καθίστανται πληρωτέα,

- ο Πελάτης υπερβεί οποιοδήποτε υφιστάμενο πιστωτικό όριο ή όταν η χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη είναι ασυνήθιστη ή υπερβολική,

- ο Πελάτης υπόκειται (ή υπάρχει πιθανότητα να υπόκειται) σε πτώχευση, ή ο Πελάτης πτωχεύσει, ή προβεί σε διευθέτηση με ή για το όφελος των πιστωτών του, ή, ούσα εταιρία, ο Πελάτης εκκαθαρίσει εκούσια ή υποχρεωτικά, ή εάν διοριστεί εκκαθαριστής για την περιουσία του Πελάτη,

- ο Πελάτης αποβιώσει ή, στην περίπτωση συνεταιρισμού, πρόκειται ή υπάρχει πρόθεση να διαλυθεί,

- ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας,

- η MTN έχει λόγους να πιστεύει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά τρόπο που απαγορεύεται από το Συνδρομητικό Συμβόλαιο, έστω και εάν ο Πελάτης δεν γνωρίζει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται κατά τέτοιο τρόπο,

- ο Πελάτης είναι καταχρηστικός ή προσβλητικός προς τη MTN, τους πωλητές ή Αντιπροσώπους της, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

- ο Πελάτης παραποιεί ή αλλάζει οποιανδήποτε Κάρτα SIM κατά τρόπο αντίθετο προς τις οδηγίες της MTN προς τον Πελάτη,

- η MTN έχει υποψίες ότι ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για οποιανδήποτε παράνομη ή δόλια δραστηριότητα,

- οιαδήποτε από τις άδειες της MTN για λειτουργία του δικτύου της τερματιστεί ή ανασταλεί ή οιαδήποτε συμφωνία διασύνδεσης με οποιονδήποτε άλλον Παροχέα Δικτύου λήξει ή τερματιστεί, και όλες οι χρεώσεις για οιεσδήποτε Υπηρεσίες θα οφείλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Εάν η MTN αναστείλει το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της από τον Πελάτη, η MTN θα προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με τον Πελάτη προτού προβεί στην αναστολή των Υπηρεσιών της. Δεν είναι αναγκαίο για την MTN να αναστείλει τις Υπηρεσίες της πριν τον τερματισμό της σύνδεσης του Πελάτη. Όπου η MTN αναστέλλει, Φράσσει, προωθεί ή περιορίζει τις Υπηρεσίες, όλα τα Τέλη συνεχίζουν να ισχύουν.     

(δ) Εάν η ΜΤΝ τροποποιήσει ή αντικαταστήσει τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης θα λάβει προειδοποίηση ενός ημερολογιακού μήνα και θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση που δεν αποδέχεται τους τροποποιημένους ή αντικατεστημένους όρους και προϋποθέσεις.

 

16- Συνεχείς Υποχρεώσεις και Δικαιώματα

 Με τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή ευθύνες για τα οποία υπάρχει πρόθεση να συνεχίσουν ή να τεθούν σε ισχύ μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενης (χωρίς περιορισμό) οποιασδήποτε υποχρέωσης έχει ο Πελάτης

- για πληρωμή οποιωνδήποτε εκκρεμούντων Τελών,

- πληρωμή οποιωνδήποτε χρεώσεων για πρόωρο τερματισμό και

- επιστροφή οποιουδήποτε Εξοπλισμού της MTN που πιθανόν να είχε δανειστεί ο Πελάτης από την MTN ή από τους πωλητές της MTN ή τους Αντιπροσώπους. 

 

17- Ειδοποιήσεις, Διαφοροποιήσεις Χρεώσεων, Όρων και Συνδρομητικών Σχεδίων

(α) Η MTN θα αποστέλλει στον Πελάτη ειδοποιήσεις και άλλο υλικό στην τελευταία γνωστή διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει ο Πελάτης στην MTN. H MTN δύναται να επιλέξει να στείλει στον Πελάτη γραπτό μήνυμα ή να αφήσει μήνυμα στο φωνοκιβώτιο δίνοντας οδηγίες στον Πελάτη να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της MTN για λεπτομέρειες.   

(β) Η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμά της να αυξάνει/μειώνει ή να αφαιρεί οποιαδήποτε από τα Τέλη της και/ή οφέλη από καιρού εις καιρόν και/ή να εισάγει νέα Τέλη από καιρού εις καιρόν. Εάν η MTN αυξήσει τα Τέλη της ή εισάγει νέα Τέλη, θα δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση ενός (1) μήνα στον Πελάτη. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση χωρίς κυρώσεις εφόσον δεν αποδέχεται την προτεινόμενη τροποποίηση. 

 (γ) Η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμα να αφαιρεί ή να αλλάζει οιαδήποτε συνδρομητικά σχέδια που πιθανόν να έχει δώσει από καιρού εις καιρόν και/ή να τους αντικαταστήσει με νέα συνδρομητικά σχέδια ή να μετακινήσει τον Πελάτη στο πιο παρόμοιο ή κατάλληλο Συνδρομητικό Πακέτο που προσφέρει η MTN στους πελάτες της τη δεδομένη στιγμή. Εάν η MTN αφαιρέσει ή αλλάξει κάποιο Συνδρομητικό Πακέτο που επηρεάζει τον Πελάτη, η MTN θα δώσει στον Πελάτη ειδοποίηση ενός μήνα Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση χωρίς κυρώσεις εφόσον δεν αποδέχεται την προτεινόμενη τροποποίηση. 

 (δ) Η MTN δύναται να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρού εις καιρόν είτε με οδηγίες του Επίτροπου ή διαφορετικά. Οι τροποποιημένοι ή αντικατεστημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες αφού έχει δοθεί προειδοποίηση ενός (1) μήνα στον Πελάτη. Η MTN θα ενημερώνει τον Πελάτη για τις αλλαγές αυτές αποστέλλοντας στον Πελάτη τους τροποποιημένους ή αντικατεστημένους όρους και προϋποθέσεις με το μηνιαίο λογαριασμό. Ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία χωρίς την επιβολή κυρώσεων, στην περίπτωση που δεν αποδέχεται τους τροποποιημένους ή αντικατεστημένους όρους και προϋποθέσεις. Εάν ο Πελάτης έχει αμφιβολίες σχετικά με τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της ΜΤΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mtn.com.cy, ή να αποταθεί στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στο 136 δωρεάν. Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει δωρεάν από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις.

 

18- Διοικητικά Έξοδα Χρεώσεων

Όπου ο Πελάτης ζητά από την MTN να του παρέχει τεχνική υποστήριξη ή διοικητικές Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, εφόσον ισχύει, χειρισμό λογαριασμών που η MTN θεωρεί ανενεργούς, χειρισμό υπολοίπων αχρησιμοποίητης πίστωσης, αναστολή Υπηρεσίας, φραγμός κλήσεων, προώθηση κλήσεων, προμήθεια αντιγράφων τιμολογίων ή τραπεζικών χρεώσεων), η MTN δύναται να χρεώσει τον Πελάτη τα έξοδα στα οποία υπόκειται διεκπεραιώνοντας αυτές τις Υπηρεσίες. Εάν ο Πελάτης ζητά προηγούμενη ειδοποίηση για τα υφιστάμενα Τέλη της MTN, δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στο 136 δωρεάν.

 

19- Αντιπρόσωποι της MTN

(α) Η MTN δύναται να διορίσει αντιπρόσωπο να παρέχει Υπηρεσίες χρέωσης λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης της πιστωτικής ικανότητας και ελέγχου) και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών.

(β) Τιμολόγια που εκδίδονται από τον Αντιπρόσωπο της MTN είναι δεσμευτικά για τον Πελάτη και πληρωμή αυτών των τιμολογίων πλήρως στον Αντιπρόσωπο της MTN αποτελεί νόμιμη εξόφληση της υποχρέωσης του Πελάτη να πληρώσει εκείνα τα τιμολόγια σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.  

 

20- Κυπριακό Δίκαιο και Διαφορές

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους Νόμους της Κύπρου. Δικαιοδοσία έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

21- Αποποιήσεις

Εάν η MTN παραλείψει ή καθυστερήσει να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, αυτό δεν θα αποτελεί αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή εξουσίας. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση δεν θα εμποδίσει τη MTN να εξασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή εξουσία στο μέλλον.   

 

22- Διαχωρισμός

Εάν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελέσιμη με οποιοδήποτε τρόπο, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δε θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο και η παρούσα Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί.    

 

23- Παράπονα

Εάν ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε παράπονο από τη MTN, πρέπει να αναφέρει το εν λόγω παράπονο αρχικά στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΜΤΝ και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί αρχικά από την ΜΤΝ τότε μπορεί να απευθυνθεί στον Επίτροπο. Για περισσότερα, ο Πελάτης μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Επιτρόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ocecpr.org.cy/.

 

Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει πλήρως τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις του Συνδρομητικού Συμβολαίου ΜΤΝ και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Η MTN Cyprus Limited, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό μητρώου ΗΕ 141156 και έχει την έδρα της στη Λεωφόρο Κένεντι 87, 1077 Λευκωσία, Κύπρο. Ο αριθμός Μητρώου Αδειοδότησης ΓΕΡΗΕΤ είναι 31/2003.